Home Hišni red – Olimpijski center Novo mesto

Hišni red – Olimpijski center Novo mesto

SPLOŠNA DOLOČILA:

 1. Olimpijski center Novo mesto obsega vse površine in objekte, ki jih uporabniki in obiskovalci lahko uporabljajo z dovoljenjem lastnika oz. upravljalca.
 2. Vsi uporabniki so dolžni spoštovati in se držati hišnega reda, ne glede na čas vadbe in dejavnosti, ki jih izvajajo v prostorih in na površinah objekta.
 3. Neupoštevanje pravil obnašanja in hišnega reda pomeni materialno in kazensko odgovornost posameznikov oz. njihovih klubov ali organizatorja prireditve.
 4. Vstop na vadbene površine je dovoljen organiziranim skupinam pod nadzorom vaditelja oz. vodje, ki sprejme odgovornost za vse morebitne posledice.
 5. Vadba in ostale dejavnosti na površinah objekta in v objektu so na lastno odgovornost.
 6. Vsi uporabniki so takoj dolžni obvestiti upravljalca o vseh nepravilnostih in morebitnih poškodbah na športnih objektih in površinah ter ostalih površinah objekta.
 7. Uporabljajo se lahko le tisti prostori, pripomočki in športna oprema, za katere ima uporabnik dovoljenje upravljalca.
 8. Nikomur, razen upravljalcu, ni dovoljeno vstopiti v druge prostore ali vadbene enote, če to ni dogovorjeno z upravljalcem.
 9. Rekvizite za vadbo je treba po koncu uporabe vrniti v skladišče oz. na za to določene površine.
 10. Na površinah in objektih OCNM je dovoljeno nameščanje reklamnih panojev, dodatne opreme ali predmetov le s predhodnim soglasjem upravljalca.
 11. Objekt je odprt v času vadbe, ki je določen s tedenskim urnikom.
 12. Vsi uporabniki vadbenih prostorov so dolžni spoštovati določila požarnega reda.
 13. Vstop v OCNM je dovoljen izključno prek vrtljivih vhodnih vrat, ki jih odpira upravljavec glede na urnik vadbe.
 14. Vsak nepooblaščen vstop se kazensko in materialno kaznuje.
 15. Razpored tekmovanj in prireditev v OCNM pripravi Zavod Novo mesto na osnovi prejetih predlogov klubov.
 16. Vadba uporabnikov na atletskih površinah poteka tako, da se ne ovira dejavnosti na kolesarski stezi niti se ne izvaja na kolesarski stezi.

DOLOČILA PREPOVEDI:

 1. Vstop na športni objekt je prepovedan vsem osebam, ki so pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi in za katere je pričakovati, da bodo v takšnem stanju kršile hišni red.
 2. Na vadbene površine in ostale prostore je prepovedano prinašati hrano ter pijačo v steklenicah in pločevinkah. Prepovedano je vnašanje steklenic in drugih predmetov, orožja ali pirotehničnih in drugih sredstev, ki bi utegnili povzročiti škodo oziroma ogroziti varnost ljudi in njihovo premoženje.
 3. Uporaba vadbenih površin in prostorov je dovoljena samo v primerni športni opremi.
 4. Po vadbenih površinah in v prostorih OCNM je prepovedana vožnja s kolesom, rolerji ali drugimi vozili. Izjema je kolesarska steza, na kateri se izvaja vadba s kolesi za kolesarjenje na velodromu.
 5. V času tekmovanj je prepovedano točiti in uživati alkoholne pijače.
 6. Prepovedano je metati predmete med gledalce ali nastopajoče.
 7. Prepovedano je nadlegovati in se nasilniško obnašati do drugih, se nemoralno obnašati ali opravljati nemoralna dejanja.
 8. Prepovedano je poškodovati opremo, premoženje ali inventar.
 9. Prepovedano je širiti rasno nestrpnost.
 10. Na objekt je prepovedano voditi živali, razen policijskih psov, če ni s soglasjem lastnika oz. upravljalca določeno drugače.
 11. Vstop in izstop iz objekta se izvajata izključno prek glavnega vhoda vrtljivih vrat. Kakršno koli odpiranje ostalih vrat je prepovedano ter kazensko in materialno odgovorno.
 12. V vadbeni del oz. športni del objekta se vstopa v čisti športni opremi.
 13. Vstop v športni del objekta je dovoljen izključno prek za to določenega podhoda. Hoja po kolesarski stezi je strogo prepovedana.
 14. Vstop in vadba v objektu sta dovoljena samo skupinam pod nadzorom odgovorne osebe oz. odgovornega vaditelja oz. trenerja.
 15. Takoj ob vstopu na vadbeni del objekta se odgovorna oseba vadbene skupine vedno zglasi pri dežurnemu vzdrževalcu objekta, ki je na vadbeni površini.
 16. Na vadbene površine je prepovedano prinašati hrano ter pijačo v steklenicah in pločevinkah. Prepovedano je vnašanje steklenic in drugih predmetov, orožja ali pirotehničnih ter drugih sredstev, ki bi utegnili povzročiti škodo oziroma ogroziti varnost ljudi in njihovo premoženje.
 17. Prepovedano je parkirati vozila na neoznačenih mestih.

NADZOR NAD IZVAJANJEM HIŠNEGA REDA:

Nadzor nad izvajanjem hišnega reda opravljajo:

 1. lastnik in upravljalec objekta,
 2. zaposleni,
 3. redarska služba, organizirana za prireditve,
 4. varnostna služba, ki ima dogovor z upravljalcem objekta ali organizatorjem prireditve,
 5. v okviru športnih in drugih dejavnosti vodje skupin, trenerji, vaditelji in organizatorji.

UKREPI V PRIMERU KRŠITEV:

V primeru kršitev določil hišnega reda, s katerimi so določene prepovedi, se proti kršitelju izvajajo naslednji ukrepi:

 1. prepoved vstopa v prostore in na vadbene površine,
 2. začasen odvzem predmetov oz. opreme,
 3. odstranitev iz prostorov ali z vadbenih površin,
 4. začetek postopka za ugotavljanje odgovornosti,
 5. zahtevek za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode,
 6. prepoved obiska športnih prireditev na objektu.

IZVAJANJE NADZORA HIŠNEGA REDA IN VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN VARNOSTI V ČASU PRIREDITEV:

 1. Vsaka prireditev v prostorih, na vadbenih in tekmovalnih površinah mora biti predhodno dogovorjena z lastnikom oz. upravljalcem in po potrebi prijavljena pristojnemu organu.
 2. Vsak organizator prireditve ali tekmovanja se je dolžan pred začetkom dogodka seznaniti s požarnim redom.
 3. Gledalcev v objektu sme biti toliko, kot je skupna zmogljivost objekta po varnostnem načrtu oz. požarnem redu.
 4. Morebitne vstopnice morajo biti oštevilčene v skladu z veljavno zakonodajo.
 5. Za prireditve se v dogovoru med upravljalcem, organizatorjem prireditve in predstavniki nastopajočih ekip lahko izdelajo posebna pravila, ki poleg hišnega reda določajo morebitne posebnosti.
 6. Za vzdrževanje reda in varnosti na športnih in ostalih prireditvah so zadolženi organizatorji prireditve, redarska služba, osebe, ki jih v dogovoru z upravljalcem določi organizator prireditve in varnostna služba, ki ima dogovor z organizatorjem ali upravljalcem ter zaposleni pri upravljalcu objekta.
 7. V primeru kršitve hišnega reda, ki ima za posledico vnašanje nemira med gledalce ali povzročitev izgredov in fizičnih obračunov, se izvajajo naslednji postopki:
 • odgovorna oseba organizatorja prireditve, odgovorna oseba varnostne službe, uradna oseba policije in odgovorni predstavnik upravljalca izvajajo ukrepe za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja;
 • organizator prireditve je dolžan zagotoviti red v prostorih, ki jih uporabljajo nastopajoči, ter zagotoviti red na prireditvenem prostoru;
 • organizator prireditve je odgovoren za varno uporabo vseh naprav, ki jih uporabljajo med prireditvijo. V primeru napake ali pomanjkljivosti je dolžan takoj obvestiti odgovorno osebo upravljalca objekta.
 1. Po končani prireditvi je organizator dolžan:
 • zagotoviti nemoten in varen odhod gledalcev s športnega objekta
 • zagotoviti nemoten in varen odhod nastopajočih, funkcionarjev in organizatorjev s športnega objekta
 • pregledati vse prostore, ki so se uporabljali za organizacijo prireditve, in sporočiti upravljalcu morebitne poškodbe oz. nepravilnosti
 • predmete in opremo, ki so se uporabljali za organizacijo prireditve, je treba namestiti tako, kot so bili pred prireditvijo.

This website uses cookies to ensure correct website functioning and to improve your experience. For more information, please see our Cookie policy .

I hereby allow the use of data for all purposes specified below.